Phong thủy nhà ở

Xác định Hướng cửa chính bằng bản đồ Trạch quẻ

Cách làm như sau:

Thí dụ: Một chủ nhà mệnh Càn, ta cần dùng bản đồ Càn trạch. Trên bản vẽ mặt bằng nhà ta xác định tâm nhà, Dùng La bàn để kẻ đường Bắc Nam đi qua Tâm nhà. Muốn vậy phải đặt bản vẽ trên nền nhà (hay nền đất nếu chưa xây nhà) sao cho cửa chính trên bản vẽ phải song sons với cửa thât của nhà (hình 3.3). Khi kẻ đường Bắc Nam thì giữ cho bản vẽ không bị xoay lệch với cửa chính (Đường Bắc Nam này có thế kẻ gần Tâm nhà, rồi tịnh tiến nó vào đúng điểm Tâm nhà). Xong đặt bản đồ Càn trạch sao cho tâm bản đồ trùng với tâm nhà, trục Tý Ngọ của bản đồ trùng với đường Bắc Nam mới kẻ. Trong đó, Tý luôn nằm về phương Bắc.

Kẻ đường thẩng nối tâm bản đồ trạch quẻ (cũng là tâm nhà) với điểm giữa cửa chính, ta được trục Sơn Hướng nhà. Quan sát xem cửa chính của nhà bây giờ nằm vào cung Sơn Hướng nào. Thí dụ trong hình 3.3 là Sơn Tị, Hướng Hợi. Hướng nhà nằm vào cunp Phục vị, với cung nhỏ có sao Quan quý. Đó là một Hướng tốt.

Xác định Hướng cửa chính bằng bản đồ Trạch quẻ 1hướng cửa chính” width=”413″ height=”335″ />

Sơ đồ xác định Hướng cửa chính

Bạn đọc hãy quan sát các bản đồ trạch quẻ ở Phụ lục 2 sẽ thấy: trên bản đồ tất cả 8 trạch quẻ, người ta luôn đặt cửa chính (khai môn) vào cung Phục vị. Phục vị là một Du niên tốt trong 4 Du niên tốt (đứng sau Sinh Khí, Thiên y, Phúc đức). Phục vị có nghĩa là tự làm lấy mà ăn. Phấn đấu nhiều thì được nhiều, ít thì được ít. Cái hay của phong thủy học là ở chỗ này. Nó không cho ta ăn sẵn: Cửa phải đặt vào cung để cho ta phải nỗ lực bản thân, chứ không trông chờ vào Trời Đất cho sẵn. Đó chính là tính duy vật biện chứng của Phong thủy trong xây dựng nhà.

Nếu cửa chính không nằm vào cung Du niên tốt thì ta phải chuyển dịch vị trí cửa đế được cung tốt. Trường hợp không thể chọn được vị trí có cung Du niên tốt thì ta cố gắng chọn lấy cung nhỏ tốt (cung có dấu chấm đen trong bản đồ Trạch quẻ). Nếu bất khả kháng không thể chọn được cung nào tốt cả thì sẽ thực hiện giải pháp Điều chỉnh (Hóa giải) nêu ở mục 3.3.
Thế nào là một cửa có cung hướng tốt?

Cửa có cung hướng tốt trước hết phải nằm vào cung với Du niên tốt.

Có 4 Du niên tốt theo thứ tự như sau:
– Sinh khí: Tốt nhất;
– Thiên y: Tốt nhì;
– Phúc đức (Diên niên): Tốt 3;
– Phục vị: Tốt 4.

Có 4 Du niên xấu theo thứ tự như sau:
– Tuyệt mệnh: xấu nhất;
– Ngũ quỷ: Xấu nhì;
– Lục sát: xấu 3;
– Hại họa : xấu 4.

Trong một ngôi nhà thường người ta đặt cửa chính vào cung Phục vị với 1 cung nhỏ là sao tốt. Nếu không thì cũng đặt ở một trong 4 cung có Du niên tốt nêu trên. Khi buộc phải đặt vào cung có Du niên xấu thì cần tránh cung Tuyệt mệnh. Nhà lâm cung này thì tốt nhất là không ở nếu không chuyển dịch được vị trí cửa chính ra cung khác. Còn một khi không thể không ở thì có thể điều chỉnh bằng các giải pháp khác nhau.

Tuy nhiên cũng chỉ cải thiện một phần nào đó thôi. Còn các cung khác, ngoài Tuyệt mệnh, thì có thể chấp nhận đế điều chỉnh bằng các giải pháp. Trong mọi trường họp, Hướng cửa chính bao giờ cũng phải nằm vào cung nhỏ có sao tốt. Mồi cung Du niên có 3 cung nhỏ, có cả sao tốt và sao xấu theo nghĩa: trong xấu có tốt, trong tốt có xấu. Ta hãy chọn lấy một cung nhỏ tốt để đặt cửa chính. Một khi hướng cửa chính của nhà không họp với mệnh chủ nhà thì phải tiến hành Điều chỉnh đế cải thiện Khí trong nhà.