Phong thủy nhà ở

Về am thờ Thần Tài

Rất nhiều nhà ở, cửa hàng, nhà hàng kinh doanh, văn phòng công ty đang đặt am thờ Thần Tài ở dưới nền nhà. Nhiều nhà ở mặc dù đã có bàn thờ Thần linh Gia tiên, thậm chí có cả bàn thờ Phật vẫn đặt am thờ Thần Tài. Trước hết cần hiểu ý nghĩa của việc đặt am thờ này:

Thần Tài là ai? Qua việc khảo sát một số am thờ Thần Tài tác giả thấy khi thắp hương lên, nhiều am thờ không thấy có Thần về, nhưng cũng có am thờ lại có Thần về. Thường những nơi đang có bàn thờ Thần linh Gia tiên thì am thờ Thần Tài không có Thần về. Ớ những nơi không đặt bàn thờ Thần linh Gia tiên mà am thờ Thần Tài đặt đúng vị, đúng hướng, và gia chủ rất thành tâm thờ cúng thì dễ có Thần về. Đặt am thờ Thần Tài mà thờ cúng qua loa đại khái thì Thần cũng không về. Không ai có thể biết vị Thần đó là ai, là Thần Tài hay Thần gì, cũng không ai gọi tên được vị Thần này. Nhưng có lẽ đa số là các vong lai vãng đến hưởng lộc mà thôi. Còn họ có phù hộ cho gia chủ để có tài hay không thì không ai biết. Ở đây có 2 cách giải quyết:

– Một là không đặt am thờ Thần Tài: Khi đó việc chi phối, hồ trợ tài vận của gia cảnh đều cầu trên bàn thờ Thần linh Gia tiên. Suy nghĩ này theo tác giả là đúng, vì Thần linh Thổ Công và Gia tiên trên bàn thờ chính đã hỗ trợ cho ta đầy đủ rồi, thêm một vị Thần nữa chỉ làm “sái” mà thôi. Cũng giống như trên đời này ta đã nhờ ai giúp một việc gì đó thì nên tin tưởng vào người ấy. Nếu lại mời thêm một người nữa đến giúp thì người kia sẽ không còn nhiệt tình giúp ta. Mặt khác, khi có thêm một am thờ Thần Tài thì hưomg khói trong nhà rất ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. (Hương thờ bây giờ chứa nhiều hóa chất, thắp càng ít hương càng tốt!). Thực tế có nhiều doanh nghiệp kinh doanh tốt, họ có thờ Thần Tài đâu?

Về am thờ Thần Tài 1

Bàn thờ Thần Tài

– Hai là có đặt am thờ Thần Tài: Theo nhận thức của tác gia thì có thế chấp nhận đặt am thờ thần tài tại cửa hàng, nhà hàng khi không có bàn thờ Thần linh Gia tiên tại đó. Trường họp này cho thấy có rất ít hiệu quả. Thực tế việc thờ Thần Tài hiện chỉ là thói quen của dân ta ở từng vùng mà thôi. Can thận, không lại chỉ thờ vãng vong thì tốn công vô ích. Hãy nên một tâm phụng thờ Thần linh và Gia tiên trên bàn thờ chính ở mỗi nhà. Tại đó có thể cầu trợ giúp cho ta hoạt động sản xuất kinh doanh ở mọi nơi trên thế gian này. Nhiều nhà vì tin có thờ Thần Tài tại doanh nghiệp, nên “quên” không cầu trên bàn thờ Thần linh Gia tiên ở nhà mình. Đó là một khiếm khuyết lớn. Hãy để bàn thờ chính ở nhà ta với tay tới mọi địa điểm ta đang sống, sản xuất kinh doanh, không phân biệt xa hay gần, trong nước hay ngoài nước. Như thế mới là đủ.
Am thờ Thần Tài cũng phải đặt đúng vị và đúng hướng như đối với bàn thờ chính.