Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tính lịch phong thủy

TÍNH LỊCH PHONG THỦY
Bây giờ chúng ta có thể tính Lịch phong thửy cho một người (để thuận tiện, sau này ta gọi số này là “So sinh”) và từ đó tìm ra hướng nhà thích hợp nhất.
Có bốn bước:
1. Tìm số năm. Đó là số tương ứng với năm sinh cua đương sự. Phần này sẽ được giải thích ngấn gọn sau.
2. Tìm tháng Mặt trời là tháng sinh cúa đương sự.
3. Tìm sổ sinh. Tham khảo số năm và tháng Mặt trời trong bảng số sinh dưới đây.
4. Mỗi số sinh có một quẻ, một phương, một hành thích hợp.. Vị trí hoà hợp nhất trong mỗi ngôi nhà ]à vị trí mà hành quyết định của một người sinh ra hành kết hợp với số sinh của người đó.
Bước 2 và bước 3 có thể thực hiện dễ dàng, còn bước 1 và bước 4 cần phải nói rõ hơn.
Trong trường phái La bàn, cũng như trong số luận về số 9, mỗi năm có một số riêng của nó từ 1 đến 9. Những số này đi theo thứ tự ngược, mỗi nãm thay đổi vào ngày Lập xuân. Từ năm 1981 đến cuối

1. Tìm số năm. Đó là số tương ứng với năm sinh cua đương sự. Phần này sẽ được giải thích ngấn gọn sau.
2. Tìm tháng Mặt trời là tháng sinh cúa đương sự.
3. Tìm sổ sinh. Tham khảo số năm và tháng Mặt trời trong bảng số sinh dưới đây.
4. Mỗi số sinh có một quẻ, một phương, một hành thích hợp.. Vị trí hoà hợp nhất trong mỗi ngôi nhà ]à vị trí mà hành quyết định của một người sinh ra hành kết hợp với số sinh của người đó.
Bước 2 và bước 3 có thể thực hiện dễ dàng, còn bước 1 và bước 4 cần phải nói rõ hơn.
Trong trường phái La bàn, cũng như trong số luận về số 9, mỗi năm có một số riêng của nó từ 1 đến 9. Những số này đi theo thứ tự ngược, mỗi nãm thay đổi vào ngày Lập xuân. Từ năm 1981 đến cuối