Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Tìm năm theo phong thủy

Tìm năm

Trong trường phái La bàn, cũng như trong số luận về số 9, mỗi năm có một số riêng của nó từ 1 đến 9. Những số này đi theo thứ tự ngược, mỗi nãm thay đổi vào ngày Lập xuân. Từ năm 1981 đến cuối thế kỷ hai mươi, tiết Lập xuân nãm nào cũng là ngày 4 tháng 2. Trước 1981, tiết Lập xuân có thể vào ngày 4 hoặc 5 tháng 2.
Nếu ngày sinh tháng đẻ của một người ở giữa 01 tháng 01 và 04 tháng 02 thì lấy năm trước làm năm sinh.
Ông Trương sinh 5-2-1952. Không cần phải tìm ngày Lập xuân-năm 1952 trên bảng, bởi vì cho dù ngày Lập xuân là ngày 4 hoặc 5 tháng 2, thì 5 tháng 2 cũng là ngày của năm Mặt trời mới. Cho nên năm sinh vẫn là năm 1952.
Số năm của nam giới cũng là số năm cua năm anh ta sinh ra; và như đã nói ở trên, các số năm cửa nam giới theo thứ tự ngược. Số nãm của nữ giới theo thứ tự xuôi; số năm của nam và số năm của nữ gập nhau ở số 3. Sẽ dề hiểu hơn khi các số được xếp thành một bảng.