Phong thủy nhà ở

Phù Cầu Phúc

Cầu Phúc với ý nghĩa là cầu cho gia cảnh luôn có phúc lớn: Nhiều con cháu, thịnh đạt, trường thọ, gia phong bền vừng. Có thể dùng Phù tượng, Phù tranh khắc hay tranh vẽ, Phù cắt chữ v.v. với các chất liệu khác nhau. Có thể thí dụ mấy loại chính như sau: […]