Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm (tiếp)

CHU KỲ SÁU MƯƠI NÃM (2) : MƯỜI CAN Lâu đời hơn cả cách tính bằng Mười hai chi là trình tự Mưòi can. Đây là tên của các ngày cúa một tuần mười ngày. Những tên này hếl sức lâu đời, có lẽ từ trước khi có văn tự, bơi vì mười tên này […]

Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA Những người muốn nghiên cứu sâu hơn về phong thủy cần phải có một số hiểu biết về iịch Trưng Hoa vì khách hàng Ihường muốn biết ngày nào là tốt nhất dể cơi nới thêm nhà, làm thêm chái hoặc phá dỡ ngôi nhà cũ. Độc giả cố […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

Lịch Trung Hoa Năm âm lịch bắt đầu tuần trãng thứ hai sau tiết Đông chí; nhưng có một loại lịch khác, một ỉoạì lịch xưa hơn gọi Là “Nông lịch” dựa trên vị trí của Mặt trời. Nông lịch chia năm thành hai mươi bốn tiết (mơi tiết khoảng 15 ngày), hai tiết là […]

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

LỊCH TRUNG HOA Lịch Trung Hoa là một trong những loại lịch hết sức phức tạp. Khác với lịch phương Tây, trong đó một năm có độ dài cố định, lịch Trung Hoa là âm lịch. Đó là một loại lịch mà tháng nào cũng bắt đầu bằng đầu tuần trăng. Năm mới âm lịch […]