Bát quái và địa điểm

Điềm trong bát quái

ĐIỂM ĐIỂM, ĐIỂM Chúng ta tưởng tượng chia mặt sàn một ngôi nhà làm 9 ô Tánỉis bèn ngoài, hoặc phòng, mỗi ô có thế phân cho một quẻ tuỳ theo hướng của ngôi nhà. Ô ở giữa không hướng vào phương nào cả,và trong các ngôi nhà cổ của người Trung Hoa thì nhà nào […]