Tag Archives: bàn thờ

Cách xử lý với Bàn thờ và bát hương không dùng nữa

Một khi vì lý do nào đó, bàn thờ hoặc bát hương không dùng nữa thì cần thắp hương kính cáo người được thờ: từ nay gia chủ không thờ ngài trên bàn thờ hoặc bát hương này nữa, xin được bỏ đi hoặc đổi cái khác. Khi đó Thần linh, Gia tiên không còn… Read More »

Điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ

Điều chỉnh phòng thờ Cần điều chỉnh phòng thờ và bàn thờ như sau:– Phòng thờ không nằm vào cung tốt so với mệnh chủ thỉ cố gắng chuyển về cung tốt. Trường hợp không thể chuyển vào cung tốt thì hướng bàn thờ phải xoay về cung tốt.– Phòng thờ bị nóng thì phải… Read More »