Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn
Sau đây, chúng ta sẽ thấy trong 24 ô của la bàn, ô nào cũng liên quan đến một ngôi sao Phong thủy riêng biệt, cũng như liên quan đến các yếu tố khác, chẳng hạn 24 tiết. Nhưng 8 ô của la bàn còn liên quan đến 8 hướng của địa điểm. Giả sử hướng là phương can 10 (Quý) của la bàn Trung Hoa thì ở phía Tây của chính Bác. Từ quan dìểm của Bát quái, ihì hướng này cũng là hướng chính Bắc. Nhưng các ô tương đương của hai mươi bốn điểm của la bàn đểu không thẳng hàng với can 10 (Quý); vì lý do đó, thầy địa lý xem những điều ghi trên vòng của La bàn lệch 7,5° theo chiều kim đồng hồ, trong đó chính Bắc thẳng hàng với can 10 (Quý).
Ba vòng trên mặt la bàn có tên gọi khác nhau. Vòng thẳng hàng với chính Bắc gọi là Chính trâm, vòng tiếp theo, lệch 7,5n ngược chiều kim đồng hồ gọi là Trung trâm, vòng lệch 7,5° cùng chiều kim đồng hổ gọi ỉ à Phùng trâm.
Bởi vì trên la bàn có 24 điểm cho nên chúng ta có thể đối chiếu mỗi điểm với một tiết cũng như với một giờ trong 24 giò của mỗi ngày.
Người Hoa chia 12 giờ của họ thành 24 “giờ nhỏ” – giờ nhỏ trước và giờ nhỏ sau. Nửa đêm là điểm siữa cửa giờ Tí (chi I), từ
11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Như vậy, giờ nhỏ trước là từ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm. Giờ nhỏ sau là từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Sự lặp lại của các điểm trên la bàn,Sự lặp lại của các điểm trên la bàn