Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Ngôi nhà và những người thường trú trong đó

NGÔI NHÀ VÀ NHỮNG NGƯỜI THƯỜNG TRÚ TRONG ĐÓ
Chúng ta đã biết các thuộc tính của số sinh. Bây giờ điều mà chúng ta thực sự muốn biết là những thuộc tính đó giúp gi chơ chúng ta; làm sao biết được bộ phận nào của ngôi nhà là thích hợp, còn một bộ phận nào thì cần phải tránh đối với một người cụ thể nào đó
Trong phần truớe, chúng ta đã thấy rằng hướng của một ngôi nhà làm phát sinh mội số điềm, có nghĩa là các bộ phận của ngôi nhà, nói chung sẽ là có lợi hay có hại. Bây giờ chúng ta sẽ xem hướng của rrìột ngói nhà ảnh hưởng đến mỗi cá nhân như thế nào tuỳ theo số sinh của cá nhân đó. Sau này, chúng ta sẽ đối chiêu hai kết quả t’un ra. Tuy nhiên, trước hết chúng ta hãy xem sô sinh kết hợp với hướng của ngôi nhà như thế nào.
Phương pháp ỉà dựa trên các trình tự của Ngũ hành. Thật vậy, phương pháp không có gì khác với phương pháp dùng để xem một ngôi nhà có phù hợp với cảnh vật hay không. Tuy nhiên, thay vì nói, thí dụ một ngòi nhà thuộc hành Hỏa trong một cánh vật thuộc hành Mộc, thì chúng ta lại đối chiếu hành của sỏ sinh của người dó với hành của gian phòng mà người đó dự định đến ở.