Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Lịch Trung Hoa

Lịch Trung Hoa

Năm âm lịch bắt đầu tuần trãng thứ hai sau tiết Đông chí; nhưng có một loại lịch khác, một ỉoạì lịch xưa hơn gọi Là “Nông lịch” dựa trên vị trí của Mặt trời. Nông lịch chia năm thành hai mươi bốn tiết (mơi tiết khoảng 15 ngày), hai tiết là một “tháng Mặt trời”. Thời điểm chính xác cùa Xuân phân, Hạ chí, Thu phân và Đổng chí là điểm giữa của tháng thứ hai, thứ năm, thứ tám và thứ mười một. Từ đó, có thể thấy người Trung Hoa không như chúng ta, họ có bốn thời điểm ghi trên lịch này không phải là bắt đầu của mỗi mùa mà là điểm giữa. Thí dụ, trong lức chúng ta coi Xuân phân (thường là 21 tháng 3) là bắt đầu mùa xuân thì người Trung Hoa cho là giữa mùa xuân. Như vậy có nghĩa íà người Trung Hoa cho là mùa xuân bắt đầu vào khoảng 4 tháng hai, đó cũng là ngày đầu của Nông lịch hay “năm Mặt trời”. Bây giờ, chúng ta chỉ cần biết 12 tháng Mặt trời, nhưng trong phần sau, sẽ đề cập đến 24 “tiết Mặt trời”. Các độc giả quen thuộc với Chiêm tinh học phương Tây có thể nhận thấy rằng tháng Mặt trời trùng với 12 cung mệnh, chỉ khác là nửa cuối tháng Mặt trời trước và nửa đầu tháng Mặt trời sau làm Ihành một cung mệnh.