Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

KẾT HỢP NHÀ Ở VỚI LỊCH PHONG THỦY

Bây giờ chúng ta sang một khía cạnh hấp dẫn khác của Phong thủy: Hướng của ngôi nhà ở như thế nào thì phù hợp với những đặc trưng của người ở trong đó?

Lịch phong thủy cho biết hướng nào là thích hợp nhất đối với một người cụ thể. Do đó, có thể một ngôi nhà quay mặt về một hướng nào đó sẽ có lợi cho người này hơn là cho người khác. Khi các điềm đã được tính toán đôi với một ngồi nhà cụ thể, thì có thể các phòng được xác định Là bất lợi lại rất có lợi cho người dự định đến ở đó; và ngược lại, do hướng của ngôi nhà, có những phòng được coi là đầy sinh khí, rất có lợi, thì người định đến ở đó ỉại phải tránh.

Cho nên, cần thiết phải sưu tập danh mục những dữ liệu – một cho ngôi nhà, một cho người sắp đến ở – và đem đối chiếu hai danh mục đó. Từ những thỏng tin nàv, có thể đánh giá một cách tỉ mỉ tiềm nãng cua ngôi nhà đôi với người sắp đến ở. Một số nhà ỉà ]ý tưởng với người này lại không như thế đối với ngưò khác.

Ở Trung Hoa, theo tập quán, người ta lấy sô’ ẹủa người chi gia đình. Theo cách nói của người Trung Hoa, chủ gia đình lí ông bố hoặc người chổng. Nhưng không có lý gì không lấy SC của một người đàn bà nếu người đó là chủ gia đình. Tuy nhiên tốt nhất là lấy số của cả chồng lẫn vợ khi hai người đang cùng sống chung. Việc tính toán khỏng có gì khác biệt và thật là mội việc làm hấp dẫn khi biết những gian phòng hoặc nơi nào thì thích hợp với người này và không thích hợp với người kia, hoặc ngược lại, khì nào thì cả hai sự tính toán đều khớp nhau.