Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy

HAI MƯƠI BỚN NGÔI SAO PHONG THỦY
Trong một phần trước (xem “Biểu đồ các điềm” ở Chương 6), chúng ta đã biết mỗi vùng của một địa điểm có một điềm riêng của nó, phụ thuộc vào hướng của địa điểm. Trong phần này, chúng ta sẽ biết hai mươi bốn điểm của la bàn, mỗi điểm có một ngôi sao (hoặc diềm) phụ thuộc vào hướng-
Hai mươi bốn ngôi sao bao giờ cũng theo một trật tự như nhau, nhưng phương vị của ngôi sao đầu liên thì phụ thuộc vào hướng của địa điểm. Số hướng là 8 – mỗi hướng một quẻ – chứ không phải 24.
Mặc dù vậy, có sự bất quy tấc khi xác định phương vị của ngôi sao thứ nhất.
Khi phương vị cúa 24 ngôi sao đã được xác định, có thể chỉ ra điềm ờ mỗi ô của la bàn. Hiệu quả của việc này là có thể chỉ ra điềm cho mỗi phương một cách chính xác hơn. Vì vậy, trong lrường hợp các phòng không thực sự thảng hàng với 8 hướng, ihì các điềm có thể chỉ ra hướng chính xác cho mỗi phòng.

Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy, Hai mươi bốn ngôi sao phong thủy