Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

Định nghĩa cơ bản trong phong thủy

định nghĩa cơ bản trong phong thủy

216
Các định nghia cơ bản trong phong thủy

Khi chúng ta nói về Phong thủy của một nơi nhất định, là chúng ta đề cập đến Phong thúy cúa một khu vực, của một địa điểm, của một ngôi nhà sẽ xây dựng, hoặc của những gian phòng Irong một ngôi nhà đã có v.v…, hoặc một trong nhiều tình huống khác.
Trong cuốn sách này, một số định nghĩa chính xác sẽ được gán cho một số từ mà trong ngôn ngữ thông dụng chúng có nghĩa rộng hơn. Không cẩn phib nhớ những định nghĩa đó, chỉ là để phân biệt thôi.
Địa điểm
Từ địa điểm dùng để chỉ một chỗ cự thể đang được xem xét. Nó có thể là một miếng đất chuẩn bị đế xâv nhà, hoặc là một ngôi nhà đã có sẵn.
Khu vực (bay vị trí)
Khu vực bao quanh địa điểm. Khu vực thường được giới hạn bởi những cảnh vật xung quanh mà ta có thể nhìn thấy từ địa điểm.
Cảnh vật (cảnh tượng)
Cảnh vật Hên quan đến chất lượng tốt hay xấu của khu vực. Chất lượng do các đặc điểm của cánh vật quyết định. Các đặc điểm này có thể là thiên nhién. cũng có thể là nhân tạo, nhận thấy tại địa điểm.
Hướng
Hướng là phương mà địa điểm nhìn về phía đó. Tìm hướng bằng la bàn. Các nhà Phono thủy Trung Hoa dùng một loại la bàn đặc biệt (sẽ được mô tá sau nàv), nhưng bây giờ thì dùng loại la bàn nào cũng được.

Tìm kiếm: định nghĩa cơ bản trong phong thủy, định nghĩa cơ bản trong phong thủy, định nghĩa cơ bản trong phong thủy,định nghĩa cơ bản trong phong thủy