Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Định luật số 9 và lạc thư (tiếp)

Định luật số 9 và lạc thư

Định luật số 9 và lạc thư Mỗi một số đó, trừ 5, đều quay về một trong tám phương; đo đó số nào từ 1 dến 9 cùng có thể kết hợp với một trong tám phương của la bàn, tức cũng là với một trong tám quẻ của Bát quái.
Trước hết, chúng ta hãy nhớ lại tên của các quẻ kết hợp với phương, và từ sơ đồ trên, ghi con sô Lạc thư có liên quan; sau đó chứng ta có thể lập danh sách các qùẻ theo thứ tự con số Lạc thư của chúng.
Nếu không có Lạc thư làm khoá thì những con số kết hợp với các quẻ trong Bát quái có thể theo một trình tự ngẫu nhiên, trái lại nếu lấy Lạc thư làm khoá thì sự kết hợp với các hướng hình như lại theo một trình tự khỏng hợp lý.
Trong lịch Phong thủy, ngày, tháng, năm và cả giờ nữa đều có thể quy thành con số đơn giản. Cho nên tiếp tục đi sâu hơn nữa vào sự tương ứng giữa con số với tám hướng, tám quẻ, thì mỗi ngày, tháng, năm đều có một quẻ hoặc một phương tương úng.

Định luật số 9 và lạc thư, Định luật số 9 và lạc thư