Bát quái và địa điểm

Điềm trong bát quái

ĐIỂM

ĐIỂM, ĐIỂM
Chúng ta tưởng tượng chia mặt
sàn một ngôi nhà làm 9 ô
Tánỉis bèn ngoài, hoặc phòng, mỗi ô có thế phân cho một quẻ tuỳ theo hướng của ngôi nhà. Ô ở giữa không hướng vào phương nào cả,và trong các ngôi nhà cổ của người Trung Hoa thì nhà nào cũng có một cái sân bên trong, do đó, theo quan điểm phương hướng thì không có quẻ nào hợp với nó cả.
Trường phái La bàn giải thích rằng ở trong bất kỳ ngôi nhà nào cũng có những nơi, về bản chất, có lợi hơn những nơi khác, ngược lại cũng có những nơi có hại cho lợi ích của những người sống hoặc làm việc lâu ngày ở đó. Tại sao những nơi đó lại tốt hoặc xấu không ỉiên quan gì đến ánh sáng, sự an toàn vật chất, thiết bị nội thất hoặc một cái gì đó mà lại phụ thuộc vào hướng của ngôi nhà trong khu vực đó?
Thời xưa, Kinh Lề, một quyển sách thiêng của Trung Hoa cổ đại* quy định rõ những phòng nào trong cung điện là nơi ở của Hoàng đế vào mùa nào, tháng nào. Vì cung điện của nhà vua bao giờ cũng quay về hướng Nam, nên nhà ở của các quan lại phẩm trật thấp hơn không bao giờ được hưởng cái lợi thế hướng Nam đó.
Các nhà thông thái thuở xua đã tính xem vùng nào có lợi hay không có lợi theo kết quả thu được khi kết hợp Tiên thiên đồ và Hậu thiên đồ và xem sự kết hợp các quẻ có hài hoà hay không.
Những vùng có lợi ở phía trong một ngôi nhà được gọi bằng những tên đặc biệt (các điềm) là:
Diên niên, Sinh khí, Thiên y.
Những vùng bất lợi được gọi là:
Hại họa, Tuyệt mệnh, Ngũ quỷ, Lục sát.
Vùng còn lại là một vùng thuộc về lối vào. Vùng tương ứng với lối vào, ở tầng trên, được coi là không có lợi cũng không có hại.
Như vậy, sự kết hợp các qụé trên từng phương của địa hình với các quẻ của ngồi nhà đã dẫn đến kết quả bảy “điềm báo” nêu ở trên (hoặc ỉà tám điểm báo nếu kể cả lối vào).