Tìm hiểu sâu hơn về phong thủy

Chu kỳ sáu mươi năm (tiếp)

CHU KỲ SÁU MƯƠI NÃM (2) : MƯỜI CAN
Lâu đời hơn cả cách tính bằng Mười hai chi là trình tự Mưòi can. Đây là tên của các ngày cúa một tuần mười ngày. Những tên này hếl sức lâu đời, có lẽ từ trước khi có văn tự, bơi vì mười tên này đã xuất hiện trong những văn bản lâu đời nhất. Tên của các vị hoàng đế nửa thần thoại lâu đời nhất bao gồm cả tên của các can, điều này gợi ý cho chúng ta rằng các vị đó đã lấy tên theo ngày họ ra đời hoặc họ lên ngôi. Mười can là: Giáp, Ât, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Chúng ta quy ước dùng chữ sô Ả rập từ 1 đến 10 để chỉ Mười can. Cho nên, cũng như số chi, mỗi ngày có một con số can. Con số can của ngày 1 tháng giêng năm 1900 Là 1 (Giáp), con số can của ngày 1 tháng giêng nãm 2000 là 5 (Mậu).

Lâu đời hơn cả cách tính bằng Mười hai chi là trình tự Mưòi can. Đây là tên của các ngày cúa một tuần mười ngày. Những tên này hếl sức lâu đời, có lẽ từ trước khi có văn tự, bơi vì mười tên này đã xuất hiện trong những văn bản lâu đời nhất. Tên của các vị hoàng đế nửa thần thoại lâu đời nhất bao gồm cả tên của các can, điều này gợi ý cho chúng ta rằng các vị đó đã lấy tên theo ngày họ ra đời hoặc họ lên ngôi. Mười can là: Giáp, Ât, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Chúng ta quy ước dùng chữ sô Ả rập từ 1 đến 10 để chỉ Mười can. Cho nên, cũng như số chi, mỗi ngày có một con số can. Con số can của ngày 1 tháng giêng năm 1900 Là 1 (Giáp), con số can của ngày 1 tháng giêng nãm 2000 là 5 (Mậu).

Chu kỳ sáu mươi năm. chu kỳ sáu mươi năm