Kết hợp nhà ở với lịch phong thủy

Các thuộc tính của chín số sinh

chín số sinh

chín số sinh, chín số sinh

Sự phân cực

Mặc dầu sự phân cực âm dương của số xuất phát từ quẻ, song vẫn có một cách tìm nó dễ hơn. Chỉ cần chú ý số sinh là chẩn (âm) hay lẻ (dương). Chỉ có một ngoại lệ là số 5 bởi vì không có một quẽ riêng cho nó. Vì vậy nó là dương đối với nam và âm đối với nữ.
Trục ngang
Trục nằm ngang của một quẻ nói lên nó nghiêng về Đông hay về Tây.
Những quẻ nghiêng sang Đông là:
1 Khảm Bắc
3 Chấn Đông
4 Tốn Đông Nam
9 Li Nam
Chú ý những quẻ này nằm trong một phần tư của la bàn và hai cực, Bắc và Nam. Bốn quẻ còn lại nghiêng sang Tây là:
2 (5, nữ) Khôn Tây nam
6 Càn Tây Bắc
7 Đoài Tây
8 (5, nam) Cấn Đông Bắc
Cần biết trục ngang khi chuyển nhà hoạc đổi chỗ ở (xem mục “Xuất hành và dời nhà” cuối chương này)

labanPhongThuy

Chín số sinh

Trục nghiêng
“Biểu hiện” của một quẻ – có nghĩa một quẻ Là “phải” hay “trái” – khác với âm hoặc dương – phụ thuộc vào chỗ nỏ thuộc về nửa Đông Bắc hoặc nửa Tây Nam của mật địa bàn. Do đó những quẻ “trái” là đối diện thẳng với những quẻ “phải”
TRÁI PHẢI
6 Càn Tây Bắc 4 Tốn Đỏng Nam
1 Khảm Bắc 9 Li Nam
8 Cấn Đông Bắc 2 Khôn Tây Nam
3 Chấn Đông 7 Đoài Tây
Trong bảng tóm tắt ở cuối phần này, các bạn sẽ thấy trục nghiêng phù hợp với sự phân cực âm dương cua 5 số sinh đầu (kể cả số 5 nam) và sau đó (từ số 5 nữ) là đối lập lại với 5 số sinh còn lại.
Hành
Trong một chương trước chúng ta đã thấy bốn phương chính và điểm giữa cúa la bàn kết hợp với Ngũ hành như thế nào. Đó là:
Bắc Thủy
Đông Mộc
Giữa Thổ
Nam Hỏa
Tây Kim

Bốn góc còn lại coi như thuộc về các hành sau đây:
Đônế Bắc Thổ
Đông Nam Mộc
Tây Nam Thổ
Táy Bắc Kim

chín số sinh, chín số sinh