Chuyên mục khác

Các thuộc tính của chín số sinh (tiếp)

Chín số sinh

Mỗi số sinh có nhiều thuộc tính, đặc biệt, là quẻ của mỗi số; từ đó ta có thể tìm được phương của nó, sự phân cực âm dương của nó, trục nằm ngang (tức là nó nghiêng về bên Đông hay bên Tây), biểu hiện (tích cực hay tiêu cực) và trên tất cả là hành của nó. Chúng ta hãy xem xét những thuộc tính đó kỹ hơn
Sự phân cực
Mặc dầu sự phân cực âm dương của số xuất phát từ quẻ, song vẫn có một cách tìm nó dễ hơn. Chỉ cần chú ý số sinh là chẩn (âm) hay lẻ (dương). Chỉ có một ngoại lệ là số 5 bởi vì không có một quẽ riêng cho nó. Vì vậy nó là dương đối với nam và âm đối với nữ.
Trục ngang
Trục nằm ngang của một quẻ nói lên nó nghiêng về Đông hay về Tây.
Trục nghiêng
“Biểu hiện” của một quẻ – có nghĩa một quẻ Là “phải” hay “trái” – khác với âm hoặc dương – phụ thuộc vào chỗ nỏ thuộc về nửa Đông Bắc hoặc nửa Tây Nam của mật địa bàn. Do đó những quẻ “trái” là đối diện thẳng với những quẻ “phải”

Chín số sinh, Chín số sinh