Khái niệm và nguyên lý cơ bản của phong thủy

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY

CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG PHONG THỦY

Các thuật ngữ dùng trong phong thủy

Phong thúy sú’ dụng những thuật ngữ lấy trong Thiên vãn học Trung Hoa: Chu iước (Chim), Huyền vũ (Rùa), Thanh long (Rồng) và Bạch hố (Hổ)) để chỉ bốn hướng – trước mặt, sau lưng, bên phái, bên trái. Thông thường, bôn con vật siêu phàm này được kết hợp với bốn phương cua la bàn và bốn mùa trong một năm như sau:
Thanh long Chu tước Bạch hổ Huyền vũ
Để so sánh, cần nhắc lại những thuật ngữ dùng trong Phong thủy:
Thanh long Bên phái
Chu tước Trước mặt
Bạcli hổ Bên trái
Huyền vũ Sau lưng
Khi mặl irước một địa điểm nhìn về hướng Nam thi bôn thuật ngữ của Phong thủy này tương ứng với bốn phương của la bàn.
Nhà hướng Tây
Nhưng do các nguyên cớ mà sau này sẽ rõ ràng hơn, hai nhóm thuật ngữ không thay thế được cho nhau. Để hiểu được sự khác nhau giữa các thuật ngữ Phọng thúy và cách sử dụng các phương cùa la bàn theo quy ước, hãy xét cách Phong thủv áp dụng các thuật ngữ cho bốn mặt cúa một ngôi nhà. Đối với một ngôi nhà hoặc một cản hộ, mặt Chu tước là mặt có lối vào chính; mặt Huyền vũ đôi diện với mặt Chu tước, tức là mặt sau nhà. Nếu một n^ười đứng trons nhà và nhìn ra mặt trước, hoặc mặi Chu tưóc. thì mặt Thanh long ở bên trái và mặt Bạch hổ ờ bên phải.
Tron2 một ngôi nhà theo thiết kế quy ước, nếu lối vào chính nhin về hướns Nam và cửa sau là hướng Bắc, thì bốn phương Bắc, Đône, Nam và Tây tương ứng với Huyền vũ, Thanh lon°, Chu tước, Bạch hổ.